Työnohjaus


Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia sekä kehittämistä ja tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus mahdollistaa oman työtavan, johtamistaitojen ja muun yksilöllisen osaamisen kehittämisen. Työnohjaus on yksi tehokkaimmista keinoista vastata tämän päivän työelämän ajankohtaisiin haasteisiin.

Työnohjauksen lähtökohtana ja työskentelyn perustana on työnohjaussopimus ja sen noudattaminen. Sopimus sisältää realistiset tavoitteet sekä niistä johdetun aikataulun ja työskentelytavat.

Yksilöohjauksessa voidaan käsitellä myös erityisiä työperäisiä ongelmia kuten työuupumista ja työpaikkakiusaustilanteita.

Ryhmätyönohjauksessa tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan. Työnohjausryhmät voivat olla suljettuja tai puoliavoimia. Suljettu tarkoittaa, että sovitun työskentelyjakson aikana ryhmän kokoonpano pysyy samana. Puoliavoimeen ryhmään voidaan työskentelyjakson aikana tehdä muutoksia.

Johdon työnohjauksessa tarkastellaan kunkin omaa käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita. Epäkohtiin etsitään ratkaisuja sekä pohditaan mm. omaan vastuualueeseen kuuluvia valtuuksia ja vastuita sekä suhdetta muuhun organisaatioon ja sen tavoitteisiin.