Toiminnan perusteet


Työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehille, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle.Työnohjauksen tavoitteita:
  • Perustehtävän kirkastaminen ja ammatillinen kasvu
  • Työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen siten että työnohjauksella lisätään ohjattavien edellytyksiä selviytyä ammatissaan ja antaa tähän käytettäväksi erilaisia ratkaisumalleja.
  • Edistää työyhteisön toimintaa sekä yksittäisen työntekijän ja työryhmän (tiimin tms.) vuorovaikusta niin, että tuetaan työlle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
  • Vahvistaa työyhteisön edellytyksiä kohdata ongelmatilanteita.
Hyödyt organisaatiolle:

Työnohjauksen avulla selkiytetään organisaation tavoitteita ja lisätään toiminnan sujuvuutta sekä tuloksellisuutta. Henkilöstön yhteinen oppiminen ja yhteistyö tehostuvat ja työilmapiiri paranee.

Hyödyt henkilöstölle:

Työntekijän ammatti-identiteetti ja työrooli selkiytyvät. Lisääntynyt ammattitaito ja osaaminen parantavat työn mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Työntekijöiden voimavarat tulevat paremmin käyttöön, jolloin myös jaksaminen ja stressinkäsittely helpottuvat.